Kỷ niệm 30 năm TNTT tại Pháp

Kỷ niệm 30 năm TNTT tại Pháp

«Để niềm VUI của Thầy nên trọn vẹn trong anh em» Ga 15,11

« Afin que ma JOIE soit en vous » Jn 15,11

Mục đích:

• Hướng dẫn và động viên các thành viên của Phong Trào sống & thực hành đúng theo Lý Tưởng, Tôn Chỉ và Mục Đích TNTT, và nhất là theo Lời Hứa của từng thành phần: Ấu Nhi , Thiếu Nhi , Nghĩa Sĩ, Huynh Trưởng và Trợ Tá.

• Nhìn lại Phong Trào & Đoàn Kitô Vua 30 năm qua để:
Chúc Tụng & Tạ Ơn Thiên Chúa đã yêu thương dẫn đưa qua thời gian,
Rút ưu / khuyết điểm : ghi nhận những bước tiến, khiêm nhường nhìn nhận những thiếu sót và quyết tâm thăng tiến,
Hướng về tương lai : trong Chúa, với Chúa và cho Chúa !

• Liên hoan, chia VUI với cộng đoàn GXVN trong vai trò Chứng Nhân Tươi Trẻ của Chúa Giêsu Kitô, với tinh thần Làm Tông Đồ.

Phương pháp & tinh thần :

PastedGraphic-2

Mỗi thành viên Phong Trào TNTT sống mến Chúa & yêu người là phương pháp tốt đẹp nhất để kỷ niệm 30 năm TNTT tại Pháp.
Lòng Mến, là điều kiện cần và đủ để thành công năm sinh hoạt TNTT thứ 30 đang bắt đầu.

Thiên Chúa chỉ « muốn Tình yêu chứ không cần hy lễ, thích được các ngươi nhận biết hơn là được của lễ toàn thiêu » (Hôsê 6,6)

Aimer Dieu et aimer son prochain, c’est la meilleure manière de commémorer les 30 années de TNTT en France.
La Charité est la condition nécessaire et suffisante pour réussir l’année qui commence, la 30ème année de TNTT.

Les commentaires sont clos.