Suy niệm và chia sẻ Lời Chúa

Suy niệm và chia sẻ Lời Chúa

Ngày 13/12/2015

Lc, 6, 35-37

“Song các ngươi hãy mến yêu địch thù, và hãy thi ân, hãy cho vay mượn, cho dù không trông báo đền. Và phần thưởng các ngươi sẽ lớn lao.”
“Và các ngươi sẽ là những người con của Ðấng Tối Cao, vì Người nhân lành với những kẻ vô ơn, độc ác.”
“Các ngươi hãy biết thương xót, như Cha các ngươi là Ðấng thương xót.”
“Ðừng xét đoán, và các ngươi sẽ không bị xét đoán. Ðừng lên án. Hãy tha đi, và các ngươi sẽ được tha. Hãy cho đi, và các ngươi sẽ được người ta cho lại. Người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc, đầy tràn tóe ra mà đổ vào vạt áo các ngươi. Vì các ngươi đong bằng đấu nào, thì cũng được đong trả lại bằng đấu ấy”.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *