TNTT Paris

TNTT Paris


Mục Ðích

 Ðào luyện thanh thiếu niên trở thành những con người kiện toàn và những Kitô Hữu hoàn hảo

 Ðoàn Ngũ hóa và hướng dẫn thanh thiếu niên loan truyền Tin Mừng Chúa Kitô và góp phần xây dựng xã hội


Nền Tảng

Lời Chúa trong Thánh Kinh và Giáo Huấn của Giáo Hội Công Giáo


Lý Tưởng

Chúa Giêsu Thánh Thể


Tôn Chỉ

Sống Lời Chúa và kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể

Yêu mến và tôn kính Ðức Maria Mẹ Chúa Cứu Thế

Tôn kính các Thánh Tử Ðạo Việt Nam

Yêu mến và vâng phục vị đại diện Chúa Kitô, là Ðức Giáo Hoàng

Bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam

co