One thought on “Sa Mạc Phục Sinh – Camp de Pâques (16-18/04/2022)

  1. Chao cac ban,
    Ten cua em la Trang Cao. Em tu hoa ky Garland, Texas. Doan cua em la Doan Emmanuel.

    Nguyện xin, nguyện xin Chúa Cả mở tay chúc phúc,
    cho chúng con dùng, cho chúng con dùng nên các thực phẩm này

    Mercí

Leave a Reply

Your email address will not be published.