Mười điều tâm niệm Thiếu nhi

Mười điều tâm niệm Thiếu nhi

1.Thiếu Nhi mỗi sáng dâng ngày,
điểm tô đời sống hương bay nguyện cầu.

2.Thiếu Nhi Thánh Thể nhiệm mầu,
tôn sùng rước lễ, nhà chầu viếng thăm.

3.Thiếu Nhi Thánh Giá Chúa nằm,                                                                                                                                                                                                            nhìn lên phấn khởi chuyên cần hy sinh.

4.Thiếu Nhi nhờ Mẹ đinh ninh,
quyết làm gương sáng xứng danh tông đồ.

5.Thiếu Nhi mọi việc nhỏ to,
tinh thần vâng phục chuyên lo đậm đà.

6.Thiếu Nhi đằm thắm nết na,
nói năng hành động nơn nà trắng trong.

7.Thiếu Nhi bác ái một lòng,
tim luôn quảng đại mới mong giúp người.

8.Thiếu Nhi ngay thẳng trọn đời,                                                                                                                                                                                                                 nói làm đúng mực người người tin yêu.

9.Thiếu Nhi dù khó trăm chiều,
chu toàn bổn phận mọi điều chăm chuyên.

10.Thiếu Nhi thực hiện hoa thiêng,
chép ghi mỗi tối cộng biên mỗi tuần.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.